Privacy Policy

Persoonsgegevens

Op onze website maken wij gebruik van social media plugins en analyseren we jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@pronorm.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Pronorm deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pronorm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pronorm.org.

 

Cookies

Pronorm gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pronorm gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google Analytics en Facebook.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pronorm.org.

Personal data

on our website, we use social media plugins and analyse your behaviour in order to improve the website and tailor our service offering to your preferences. we do not retain your data longer than is strictly necessary to fulfil the purposes for which your data is collected. if you are convinced that we have collected personal data without permission, please contact us via info@pronorm.org and we will remove this information.

pronorm shares your personal data with various third parties if this is necessary for the performance of the agreement and to comply with any legal obligation. we conclude a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. pronorm remains responsible for this processing.

 

Accessing, amending or deleting data

you have the right to view, correct or delete your personal data. in addition, you have the right to withdraw your consent, if any, to data processing or to object to the processing of your personal data by us and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have on you in a computer file to you or another organisation named by you. you can send a request to inspect, correct, remove or transfer your personal data or a request to withdraw your permission or object to the processing of your personal data to info@pronorm.org.


Cookies

pronorm uses functional, analytical and tracking cookies. a cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. pronorm uses cookies with a purely technical functionality. these make sure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. these cookies are also used to make the website work properly and to optimise it. we also place cookies that track your surfing behaviour so that we can offer you customised content and advertisements. when you first visit our website, we have already informed you about these cookies and asked your permission to place them. you can opt out of cookies by configuring your internet browser in such a way that it no longer stores cookies. in addition, you can delete all information previously stored via your browser settings. this website also places cookies by third parties such as google analytics and facebook.


How we secure personal data

We take the protection of your data seriously and take appropriate measures to counter abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification. If you feel that your data is nevertheless not properly secured or there are indications of misuse, please contact us at info@pronorm.org.